T C. Anayasa Mahkemesi

T C. Anayasa Mahkemesi

Maddesinin (1)numaralı fıkrasında “Dönem sonunda Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenendönemsel Üretici Fiyat Endeksi ile Tüketici Fiyat Endeksi toplamının yarısıoranında kullanım bedeli artışı yapılır. Bubağlamda, Yargıtay içtihatlarında “işlem temelinin çökmesi” nedeniyle“sözleşmeye bağlılık ilkesi”ne istisna oluşturan ülkeyi sarsan ekonomikkrizler, enflasyon grafiğindeki aşırı yükselmeler, şok devalüasyon, paradeğerinin önemli ölçüde düşmesi gibi ekonomik olağanüstülüklerin maliyeti,Kanun’un 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği karşılanacağından; “sözleşmeve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması” ifadesindengeriye “işlem temelinin çökmesi” dışında ileri sürülebilecek her türlü afakidurum kalmaktadır ki bunların hukukun temel ilkeleri arasında yer alan“sözleşmeye bağlılık ilkesi”ni ortadan kaldırmayacağı her türlü tartışmanındışındadır. Kararda, 6428 sayılı Kanunun 4. Maddesinin dokuzuncu fıkrasındagetirilen bu düzenlemenin kamu yararı amacına yönelik olduğu, idareye yasamaorganı tarafından çerçevesi çizilmiş alanda ve değişen şartlara uyumsağlayabilecek esnekliğe sahip bir takdir yetkisi tanınmasının hukukîbelirsizlik oluşturduğunun söylenemeyeceği, bu sebeple Anayasanın 2. Maddesindeöngörülen hukuk devleti ilkesine aykırılığın söz konusu olmadığıbelirtilmektedir. Dava konusu kurallarla öngörülen sözleşme veya sözleşme taslağındagerekli değişikliklerin yapılması ile sözleşmenin karşılıklı anlaşma ile sonaerdirilmesi durumu tekelleşmeye neden olmayacaktır. Zira sözleşmenin feshinedenleri 6428 sayılı Kanun’da aynen devam etmektedir.

Bu anlamda yapılandeğişikliklerin hukuki güvenlik ve istikrarı engellediği ve eşitlik ilkesineaykırı olduğu söylenemez. Öte yandan dava dilekçesinde dava konusu kurallarınAnayasa’nın 10. Maddesine aykırı olduğu ileri sürülmektedir. İhaleyi kazanan veidare ile sözleşme taslağını görüşen ya da bu aşamayı geçerek sözleşmeimzalayan yüklenici ile diğer istekliler aynı hukuki durumda değildir. Eşitlikkarşılaştırması yapılabilmesi için karşılaştırmaya esas alınacak kişi ya dagrupların aynı veya benzer durumda bulunmaları gerekir. Yüklenici ile sadeceihaleye katılmış olan isteklilerin aynı durumda olmamaları nedeniyle eşitlikkarşılaştırmasına tabi tutulamazlar. Bunun yanında ihalenin gerçekleşmesindenönce ya da sonra gerekli koşullar oluştuğu takdirde sözleşme ve eklerindedeğişiklik yapılabilmesi ilişkin hususları belirleme kanun koyucunun takdiryetkisi kapsamında olup nitekim 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ndada sözleşmede değişiklik yapılması, devri ve feshine ilişkin çeşitli hükümlerbulunmaktadır. Kanun koyucu, dava konusu kural ile sözleşme ve eklerindedeğişiklik yapılabilmesinin genel çerçevesini belirlemiştir. Kanun’dabelirtilen hallerin gerçekleşmemesi durumunda sözleşme şartlarında değişiklikyapılamayacağı açıktır.

O İngilizce veya Almanca dilinde yazılmış olan akademik çalışmalarda, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış olan özet ve anahtar kelimelerden sonra; çalışmanın ana başlığının, özetin ve anahtar kelimelerin Türkçe tercümeleri bulunmalıdır. Bu halde yukarıdaki yazım kuralları uygulanmalıdır.o Almanca dilinde ve Yayın Kurulu’nca uygun görülecek diğer yabancı dillerde hazırlanmış akademik çalışmalarda yazılmış olan akademik çalışmalarda, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış olan özet ve anahtar kelimelerden sonra; çalışmanın ana başlığının, özetin ve anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce tercümeleri bulunmalıdır. Bu kanuna göre yapılacak hizmet atanma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak en geç üç ay içinde bitirilir. Askeri hakimlerin meslek içi eğitimleri kurs, seminer, sempozyum ve konferanslar şeklinde olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek esaslara göre yapılır. Yabancı ülkelere gönderilenlerin burada geçen süreleri hakimlik mesleğinden sayılır. Derece yükselmeleri, kademe ilerlemeleri, aylık, ödenek ve diğer bütün özlük hakları devam eder. Yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre bir üst rütbeye terfi ettirilirler. Ancak, bir üst rütbeye yükselecek general – amiral sayısı boş kadro sayısına eşitse, bunların üst rütbeye yükseltilme durumları Yüksek Askeri Şüra üyelerinin üçte ikisinin kabulüne bağlıdır.

  • (5651 sayılı Kanuna 6518 sayılı Kanunile getirilen 9/A maddesine 6527 sayılı Kanunun 18. maddesi ile eklenendokuzuncu fıkrası hakkındaki iptal gerekçemize geçmeden önce, Kanunun 9/Amaddesi getirilen düzenlemeyi ana hatlarıyla (genel olarak) değerlendirmekistiyoruz).
  • Maddesinin (1) numaralı fıkrası gereği karşılanacağından; “sözleşmeve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması” ifadesindengeriye “işlem temelinin çökmesi” dışında ileri sürülebilecek her türlü afakidurum kalmaktadır ki bunların hukukun temel ilkeleri arasında yer alan“sözleşmeye bağlılık ilkesi”ni ortadan kaldırmayacağı her türlü tartışmanındışındadır.
  • Askeri mahkemelerde görevli kıdemli askeri hakimlerin veya askeri savcıların teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı askeri hakim ve yardımcıları ile askeri savcı ve yardımcılarına asıl görevlerine ek olmak ve üç ayı geçmemek üzere; izin, hastalık veya diğer sebeplerle boş bulunan aynı yerdeki başka bir yargı çevresindeki aynı nevi hizmete ait kadro görevini yapmak için geçici yetki verebilir.

Üstelik belirtilen aşamalarda bulunantüm yüklenicilerin aynı hukuki kurallara tabi olacağı kuşkusuzdur. Haklarındaverilmiş yargı kararı bulunan yüklenicilerin dava konusu kurala tabi olacaklarıkuşkusuzdur. Yüklenici ile herhangi bir nedenle sözleşmenin yapılmaması ya dafeshedilmesi durumunda diğer istekliler ile aynı işlemler yapılabilecek veonların da aynı kurallara muhatap olabilecekleri açıktır. Dolayısıyla dava konusukuralın eşitlik ilkesine aykırılığından söz edilemez. Açıklanan nedenlerle, dava konusu “.üst hakkıtesisine yönelik hükümleri ile.” ibaresi Anayasa’nın 2. Ve 10.maddelerine, “.ve 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası.” ibaresiAnayasa’nın 2., 10. İptal taleplerininreddi gerekir. Öte taraftan dava dilekçesinde “\. Güvenli ve hızlı para yatırma ve çekme işlemleriyle rahat bir casinomhub güncel giriş deneyimi sağla. casinom-hub.com\.ve 4 üncü maddesinindokuzuncu fıkrası.” ibaresinin Anayasa’nın 138. Maddesinede aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Ve 169.maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Ancak, 6428 sayılı Kanun’un “Bedel” başlıklı 5.

Sözleşmenin edimler arasındaki dengeyi bozan olağanüstühalleri, harp, ülkeyi sarsan ekonomik krizler, enflasyon grafiğindeki aşırıyükselmeler, şok devalüasyon, para değerinin önemli ölçüde düşmesi gibi;sözleşmeye bağlılığın beklenemeyeceği durumlar örnek olarak gösterilebilir.Karşılıklı sözleşmelerde edimler arasındaki dengenin olağanüstü değişmeleryüzünden alt üst olması, borcun ifasını güçlendirmesi durumunda “İŞLEMTEMELİNİN ÇÖKMESİ” gündeme gelir. İşte bu bağlamda hakim, somut olayınverilerine göre, alacaklı yararına borçlunun edimini yükseltmeye veya borçluyararına onun tamamen veya kısmen edim yükümlülüğünden kurtulmasına kararverebilir ve müdahale ederek sözleşmeyi değişen koşullara uyarlar. Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik içtihadına göre, Anayasa’nın 2.maddesinde belirtilen hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “hukuki belirlilik”tir.Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangibir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır,uygulanabilir ve nesnel olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarınakarşı koruyucu önlem içermesi gereklidir. Belirlilik ilkesi, kişilerin hukukgüvenliği yanında, idarede istikrarı da sağlar. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve BuYayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8.maddesi, aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan katalog suçlar bakımındaninternet ortamında yapılan ve içeriği anılan maddenin yine birinci fıkrasındasayılan katalog suçlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararıverilebilmesinin usûl ve esaslarını düzenlemektedir. Bu süre içinde erişimin engellenmesikararının hâkim tarafından onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısıtarafından derhâl kaldırılacaktır. Ceza muhakemesi hukukunun temelini; iddia, savunma veyargılamayı oluşturan süjelerin belli bir etkileşim süreci içinde gösterdiklerifaaliyet sonunda mahkemece verilen ve maddi gerçekliği tespit eden bir hükmünverilmesi oluşturur. Esasen bu faaliyet, ceza adalet sistemlerinin konusunuoluşturmaktadır.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

diecinueve − catorce =

Scroll al inicio